ပလတ်စတစ် အကြောင်း ပုံပြစာတမ်း ၂၀၂၀

 

 

 

 

 

ပလတ်စတစ်ကင်းစင်သော ကမ္ဘာ ?

ဤစာတမ်းတွင် မဖြစ်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များသာဖြစ်သည်ဟု ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းများမှ အခိုင်အမာပြောဆိုလာခဲ့သည့် ပလတ်စတစ်ဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်း များကို သက်သေအထောက်အထားပြနိုင်မည့် ခိုင်မာသောအကြောင်းအချက်များ၊ အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ပါရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပလတ်စတစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းနှင့်  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် နှင့် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်စေသော ကမ္ဘာ့အဆင့်များတွင် အရေးတကြီး ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

"နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂေဟစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များကို ပလတ်စတစ်များမှ ကင်းလွတ်စေရန် အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကို မူဝါဒရေးရာ ချမှတ်သူများထံသို့ တင်ပြတောင်းဆိုရန် လိုအပ်သည်။"

ပလတ်စတစ် အကြောင်း ပုံပြစာတမ်း

ဤကဲ့သို့ ရုပ်ပုံများဖြင့် ဖန်တီးထားသော ဗွီဒီယိုသည် ဟိန်းရစ်ဘိုလ်း ဖောင်ဒေးရှင်း မှ ပံ့ပိုးထားခြင်းဖြစ်ပြီး  ပုံနှိပ်ဖြန့်၀ေသည့် ပလတ်စတစ် အကြောင်း ပုံပြစာတမ်းကို အခြေခံ၍ ဖန်တီးထားသည်။ ထိုပုံပြစာတမ်းတွင် မဖြစ်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များသာဖြစ်သည်ဟု ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းများမှ အခိုင်အမာပြောဆိုလာခဲ့သည့် ပလတ်စတစ်ဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းများကို သက်သေအထောက်အထားပြနိုင်မည့် ခိုင်မာသော အကြောင်းအချက်များ၊ အချက်အလက်များ နှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ပါရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုများ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်စေသော ကမ္ဘာ့အဆင့်များတွင် အရေးတကြီး ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပလတ်စတစ် အကြောင်း ပုံပြစာတမ်း ၂၀၂၀

ဓာတုနည်းဖြင့် လူတို့ဖန်တီးထားသောပိုလီမာ(SYNTHETIC POLYMERS) ကမ္ဘာ၏ အချက်အလက်များ

ဤပုံပြစာတမ်းမှ ပံ့ပိုးမှုများ

LIFE IS SHORT_MM

စွန့်ပစ်သည့် အလေ့အကျင့်

THE SECRET LIFE OF A SANITARY PAD_MM

လိင်ကွဲပြားမှုကြောင့် သက်ရောက်ခံရမှု

LESS TRASH IN THE TYRRHENIAN SEA_MM

ခရီးသွားလုပ်ငန်း

THE THREAT TO THE WORLD’S CLIMATE POSED BY PLASTIC_MM

ရာသီဉတုပြောင်းလဲခြင်း

THE BAG STOPS HERE

ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ

PRODUCTION AND USE OF BIOPLASTICS

“သဘာ၀ပစ္စည်းများမှရသည့်ပလတ်စတစ်” Bioplastics

THE FAILED PROMISE OF RECYCLING_MM.png

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု

THE DAWN OF A NEW ERA_MM.png

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ခြင်းများ

CITY SLICKERS_MM.png

အမှိုက်ကောက်ခြင်း

TAXES AND BANS_MM

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

THE TEN BIGGEST SOURCES_MM

အရပ်ဖက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း

OVERFLOW BUFFER-ZERO WAST STRATEGIES SHOW THE WAY_MM.png

စွန့်ပစ်အမှိုက် ကင်းမဲ့ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း

PL1.png

မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေဘယ်လိုလဲ?

PLASTIC FOUND ON MYANAR_S BEACHES

ကျေးလက်ဒေသမှစွန့်ပစ်အမှိုက်များ = ပလတ်စတစ်

THE RISING WAVE OF PLASTIC WATER BOTTLES IN MYANMAR

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပလတ်စတိတ်ကို ပြောင်းလဲရွေးချယ်မှု