Heinrich-Böll-Stiftung

New

ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ႏွင့္ ၿမန္မာ ။                   ။

ေမၽွာ္လင့္ခ်က္လား အၿမတ္ထုတ္ၿခင္းလား

ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ အေပၚ ခါတိုင္းထက္ ပိုၿပီးလူစိတ္၀င္စား ေစသည္။ စီးပြားေရးကုမၸဏီၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခကို တြက္ဆလာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၏ အေျခအေနမွာ ႏြမ္းပါးေနဆဲအျဖစ္ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥမ်ား အရႈပ္အေထြးမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမား၏ လယ္မပိုင္ႏုိင္သည့္ ျပႆနာကို ထည့္မစဥ္းစားဘဲ ကန္ထရိုက္လယ္ယာမွာ လြယ္လြယ္မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ ဟူ၍ အမည္ခံသည့္တိုင္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အသီးအပြင့္မွာ လယ္သမားထက္ လုပ္ငန္းရွင္ ဘက္က ပိုမို ခံစားရဖြယ္ရွိသည္။

Environmental Governance

With recent announcements about the extension of Thilawa to Zone B and the planned construction of a fourth Special Economic Zone in the Yangon Region, it is important for Myanmar to draw on lessons learned and avoid negative repercussions on local communities. A new report by HBS Myanmar assesses social impacts entailed by the initial construction stages in Thilawa and Dawei, where thousands of villagers lost their land and livelihood opportunities.

Myanmar, being a member of the Greater Mekong Subregion (GMS), is a net exporter of energy to its neighbors like China who get the lion‘s share of the country’s generated power. Energy production has so far been more harmful than helpful especially to people who live close to the production-sites. Plans from 2011, making the Thanlwin River a source of hydropower, now offer a chance to the NLD-led government to perform good governance.

The Myanmar Office of Heinrich Böll Foundation is seeking to the next possible date a full-time Program Coordinator Resource Governance and Development (natural resource governance; environmental and social justice; impact of FDI and ODA in Myanmar’s development) to join our Yangon team.

There is no doubt: Myanmar’s economic development requires energy. Only one third of the country’s population has access clean and reliable energy sources today. Thus, energy policy plays a key role in achieving sustainable development in Myanmar. But the recent energy master plan adopted by the government focuses on big hydro and coal power projects, largely neglecting the potential of alternative renewable energy source available in the country.

Political Culture

What we eat is determined by more than just our preferences. Food choices are shaped by availability, culture and global economic structures. Tradition and wealth can influence what we eat, just as trade and foreign investments can influence our access to food. Due to the high degree of economic interdependence, the purchase of a food product in one country can affect the price development in another, ultimately restricting food choices. In short: Food is a highly political issue. Nowhere is this more true than in Asia.

In the presence of State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi three video clips on violence against women, co-sponsored by HBS, were launched on 8 March 2017 in Naypyitaw at the International Women Day 2017 ceremony of the Department of Social Welfare, Relief and Resettlement (DSW).

Yangon Film School has created three powerful documentary animations based on testimonies from survivors of gender-based violence (GBV) in Myanmar. The docuanimations were created with the support from Heinrich Böll Foundation, the Gender Equality Network, and the Government of Sweden.

The Heinrich Böll Stiftung (hbs) Myanmar Office has started to support the growing LGBTI* movement in Myanmar, working on advocacy, assisting local organizations, promoting dialogue and supporting awareness raising campaigns of our local partners. The hbs MM's goal is to advocate an open tolerant society, in which gender and LGBTI* rights are openly being discussed and respected.

Heinrich-Boell Foundation invites its alumni and partner organizations to the first HBS Summer School during the first week of 2017. The Summer School has been designed to provide our current scholarship holders with profound background information on the green movement, green politics and the foundation's background and mission.

What we do

The Myanmar Program of the Heinrich Böll Stiftung seeks to contribute towards a democratic transition and an inclusive and sustainable development for the benefit of all people in Myanmar. The Myanmar program dates back to the early 2000s when the foundation decided to support civil society inside Myanmar by awarding scholarships to promising young students from all parts of Myanmar and advocating a pro-engagement approach. The office is currently working on two programs: Natural Resource Governance / Development and Political Culture. In the Natural Resource Governance Program HBS MM intends to improve the participation of local communities and civil society in decision-making processes around the exploitation of natural resources, large infrastructure projects and extractive industries. In particular Asian Foreign Direct Investment (FDI) and Official Development Assistance (ODA) by International Financial Institutions (IFIs) is being scrutinized in this respect. In the Political Culture program HBS Myanmar promotes the development of a democratic Myanmar that respects fundamental human rights. In a media component the program promotes freedom of expression and freedom of press. In a gender component the program promotes gender and LGBTI* rights.

Discover the Heinrich-Böll-StiftungCreative Commons License LogoThis image is licensed under Creative Commons License.

Contact Us

Heinrich Böll Stiftung Myanmar

No 45/A, Kan Lane 3
Kan Road, Kamayut Township
Yangon, Myanmar

Tel: (+95) 9 3168 5846
Email: info@mm.boell.org

Internship Opportunities

The Myanmar Office of Heinrich-Böll-Stiftung has limited possibilities to offer internships for national and international students and interested young people. As an internal rule, we only offer internships for three months and more. We can offer some internship possibilities in 2017. Applicants should send us the following documents:

  • CV
  • Motivation letter
  • Short research proposal

hbs Myanmar wants all interns to follow a small research project related to our work in Myanmar. Therefore the research proposal is an important element in our decision, whom to offer an internship.

For any enquiries, please contact to info@mm.boell.org.