Contract farming in Myanmar: From expectations to exploitation

Creator: HBS MM. All rights reserved.

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္သာလွ်င္ ေျမယာကို ပင္ရင္းပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္း ခဲ့သည္။ ကနဦးကတည္းကပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ လယ္သမားထံမွ ေျမကို ႏုိင္ငံေတာ္က အလိုရွိခဲ့လွ်င္ ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ရမည္ဟူေသာ မူျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္လႊဲလက္ေျပာင္းမျပဳႏုိင္ေသာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို လယ္သမားထံ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအလို႔ငွာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ေျမယာကို မဆို ျပန္လည္သိမ္းယူခြင့္ရွိသလို ျပန္လည္ ခြဲေ၀ေနရာခ်ထား ခြင့္လည္းရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကပင္ မူလလက္ငုတ္လက္သမားတို႔ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာသို႔ ဦးတည္ လာခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ လုပ္ငန္းရွင္အၾကီးစားမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ စက္မႈလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ေစမည္ဆိုေသာ မူ၀ါဒမ်ိဳးကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စကာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမဟုတ္ေတာ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမမ်ားစြာမွာ ထိုမူ၀ါဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို ဦးစီးသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားလက္၀ယ္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ လက္ရွိ ေျမျပင္ အေျခအေနမွန္ကို ထင္ဟပ္သည့္ ေျမပံုမ်ားမရွိျခင္း၊ လယ္ယာေျမသန္းေခါင္စာရင္းမွန္မွန္မေကာက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနျခင္းစသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားက မူ၀ါဒေရးရာအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ၄င္းတို႔ အသံုးခ်လိုေသာ ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားမဟုတ္ေတာ့ဟူေသာ အခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေစခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စက္မႈစီးပြား စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္မွာဟက္တာ ၅.၂ သန္း ခန္႔ပင္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုေျမလြတ္ေျမရိုင္စာရင္း၀င္ေျမယာဟက္တာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ ရပ္ရြာက စုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားတို႔ ဓါးမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကေသာ ေျမမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေနထိုင္က်င္လည္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမမ်ားေပၚမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာသည္ ေျမယာကို မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အျဖစ္ တရား၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ကိုလည္း ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုသူတို႔မွာ ေျမပိုင္အျဖစ္ အမည္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း မတတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာလုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ေျမမ်ားမွာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားစြာေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အၾကီးအက်ယ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္က အခ်ိဳ႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ေျမယာလုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပးအပ္မႈမွာ  တစ္ဦးခ်င္း ဧကေပါင္း ငါးေသာင္းမွ်က်ယ္သည္အထိရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲကမူ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူလယ္လုပ္မ်ား၏ လယ္ယာေျမ မ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရျခင္းပင္။

 Misusing contract farming for land grabbing

(ကန္ထရိုက္လယ္ယာအစႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား)

ထိုကာလ၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္  ကန္ထရိုက္လယ္ယာဟူေသာ ေခါင္းစဥ္လည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စကာ ျမန္မာအစိုးရ သည္ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံတို႔မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ကန္ထရိုက္ လယ္ယာတြင္  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ ထို္င္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီးတြင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧကေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကုမၸဏီမ်ား၏ ကန္ထရို္က္လယ္ယာေခါင္းစဥ္ေအာက္မွလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အမွန္တကယ္တြင္ ပီျပင္ေသာ ကန္ထရိုက္လယ္ယာဟု ဆိုရန္ ခက္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ကန္ထရိုက္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္လယ္သမားၾကား လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်ိတ္အဆက္ မ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္တစ္ခုတြင္ လယ္သမားက သီးႏွံကို ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူထားေသာ ကာလ တစ္ခုတြင္ မပ်က္မကြက္တင္ပို႔ရျခင္း၊ ပို႔ေသာ သီးႏွံမွာ သတ္မွတ္အရည္အေသြးကိုျပည့္မီျခင္း၊ ထိုသို႔ျပည့္မီေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု မ်ား ျဖည့္သြင္းေပးရန္၊ နည္းပညာအရ ကူညီအားျဖည့္ေပးရန္ ေျမယာျပဳျပင္သည္အစ အျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ကို မပ်က္မကြက္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ကုမၸဏီဘက္ကတာ၀န္ယူရသည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဟန္ခ်က္ညီေနေသာ္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏွစ္ဘက္စလံုးက ထိုက္သင့္သည့္အတိုင္းခံစားၾကရသည္။ လယ္ယာကထြက္လာေသာ ကုန္ကိုလည္း ကုမၸဏီဘက္က မ၀ယ္သည္ဟူမရွိ၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာရေစေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမွာ မနစ္နာေပ။ ထိုနည္းတူပင္ ကုမၸဏီဘက္ကလည္း ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ရန္ ပစၥည္းျပတ္သည္ဟူ၍မရွိ၊ မိမိ တို႔ ရလိုေသာ အရည္အေသြးအတိုင္းျပည့္မီသည့္ ကုန္စည္ကို စိတ္ခ်လက္ခ် ရႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ မ်ားကမူ ထိုသို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္းဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့သည့္အျဖစ္က ရွားပါသည္။ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ စစ္စစ္ထက္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာအမည္မွာ လယ္သမားထံမွ ေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္အမိန္႕အားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ထံ ေရာက္ေအာင္ သံုးစြဲခဲ့ေသာ အမည္တစ္ခုထက္မပိုေသာ အျဖစ္က မ်ားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္မူ ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕က သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအနည္းငယ္ေပးကာ လယ္သမားကို ႏွစ္သိမ့္သည့္  အျဖစ္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္မ်ိဳးမွာ ကုမၸဏီ၏ သိကၡာကို လယ္သမားအားေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးျမွင့္တင္လိုေသာ အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဒါသထြက္ေနေသာ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္လိုသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ေလ့ ရွိသသည္။ ဥပမာ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဆိုက္ဒ္ကို ကိုးကားရလွ်င္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လယ္သမား ၅၀ ထံမွ ေျမဧက၃၉၁ ဧကအား စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ရာ တစ္ဧကလွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက်ေရာက္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ တည္ရွိေသာ လယ္ေျမတဧကအတြက္ ေဒၚလာ ၂၀ မွ် ေပါက္ေသာ ေျမေစ်းႏႈန္းမွာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ တရားမွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းဟု ဆိုရန္ခက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသကဲ့သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးပင္ ေပးရန္ ဂရုမစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာလည္းရွိေနျပန္ပါေသးသည္။ ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးဟူသည္မွ ေ၀းစြ၊ လယ္သမားမွာလည္း ေရြးစရာမရွိသျဖင့္ ေပးသမွ်ႏွင့္တင္းတိမ္ရေသာအေျခအေနမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ စက္မူလယ္ယာ၊ ကန္ထရိုက္လယ္ယာဆိုသည္မွာ လယ္သမားအက်ိဳးထက္ ကုမၸဏီကို ပို၍အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္အာဏာရလာခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ မတိုင္မီ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေျမသိမ္းခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ထိုက္သင့္ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္လွ်င္ ႏွိမ္နင္းခံရရံုသာ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုမိုပြင့္လင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိလာခ်ိန္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံလယ္သမားမ်ား၏  မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးဆိုသံမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ နက္ရိႈင္းေသာ ေျမယာျပႆနာဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ေလာင္စြာေပၚထြက္ခြင့္ရလာခဲ့သည္။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို လယ္သမားမ်ားႏွင့္လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ တရားမွ်တရွိေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တင္ျပကာ ေျမယာကိစၥမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္ အေရးဆိုလာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 Land conflicts may continue despite new laws

(ေျမယာမူ၀ါဒသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဖြယ္ေျမယာရယူမႈမ်ား)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စက္မႈလယ္ယာစီမံကိန္းၾကီးမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း ကန္ထရိုက္လယ္ယာ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ မူ၀ါဒစားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ အေရးပါေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (OECD)ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တြင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကိုျပဌာန္းလိုက္ရာ ထိုဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔သည္ ေျမငွားခြင့္ မူလႏွစ္ငါးဆယ္အျပင္ ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကိမ္သက္တမ္း တိုးခြင့္ကိုေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း လယ္သမားထံသို႔ တိုက္ရုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ိဳးအားျဖင့္ ေျမကိုအသံုးခ် ခြင့္ပိုမိုရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမကိုမည္သို႔ရယူသံုးစြဲႏုိင္သည္ကို ပိုမိုတိက်စြာ ျပဌာန္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ ထိုမူ၀ါဒသစ္ကို ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒသစ္ကလည္း လယ္သမားမ်ားကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္ (လုပ္ကိုင္ခြင့္) ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ ေပါင္ႏွံခြင့္ေပးထားၿပီး လက္ေျပာင္းလက္လႊဲမွာလည္း ယခင္ထက္မ်ားစြာ လြယ္ကူလာၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ဤအေျခအေနမွာ လယ္လုပ္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကူညီေပးသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ကား ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာကို လြယ္ကူစြာ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ် ခြင့္ရသြားျခင္းအားျဖင့္ ေျမယာကို အလြယ္တကူဆံုးရံႈးႏုိင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ပို႔ေပးႏုိင္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကလည္းစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုအားေပးေသာ္လည္း ကန္ထရိုက္လယ္ယာကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ လယ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစမည့္၊ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲႏုိင္မည့္ အစီအမံမ်ား မရွိေသးပါ။ လယ္သမား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ညွိႏိႈင္းၾကေသာအခါ လယ္သမားကို ပိုမို အားနည္း ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒေရးရာအရ အားေပ်ာ့ကြက္မ်ား သည္လည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေျမယာဥပေဒသည္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေဒသခံတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမယာမ်ားကို ကန္ထရိုက္လယ္ယာစီမံကိန္းမ်ားက မထိခိုက္ရန္ လည္းအကာအကြယ္ေပးမထားပါ။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ားကို အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ပါက အမ်ားဆံုး နစ္နာမည့္သူမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

“ေျမသိမ္းမႈေတြက အရင္ကလို စစ္သားေတြက ေသနတ္ေတြနဲ႔ လာၿပီးသိမ္းတာမ်ိဳး၊ အျပင္က ဘူဒိုဇာေတြ ေရာက္ခ်လာၿပီး ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကိုရွင္းလင္းပစ္တာမ်ိဳး ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ေတာ့မယ္။ အေၾကြးထူေနတဲ့ လယ္သမား အတြက္ လယ္ယာေျမ ကိုေရာင္းဖို႕ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္ျမင့္မားမားနဲ႔ အမွ်ားခံရတဲ့အခါ လယ္ယာကို ထိုးေရာင္းလိုက္တာကလည္း ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္လာဖို႔ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုပါပဲ” ဟု တို႔ေျမကြန္ရက္မွ ကိုစည္သူကေျပာပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေၾကြးထူးေနေသာလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို တရုတ္မွ၀င္ေရာက္လာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံတြင္ အေပါင္ထားေနၾကရာမွာ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အတိုးၾကီးၾကီး ကိုေခ်းထားေသာ ေငြကို မဆပ္ႏုိင္ေသာအခါတြင္ ေျမယာကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အေပါင္ဆံုးျခင္းမ်ားက ေျမမဲ့ယာမဲ့လူဦးေရကို ပိုမိုတိုးပြားလာေစသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကို အျခားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ စီးပြားေရးရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ လယ္သမားတို႔၏ ေၾကြးထူေနသည့္အားနည္းခ်က္ကို ေကာင္းစြာသိၿပီး ေျမကို ရယူရန္ ခ်က္ေကာင္းကို ေစာင့္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္က ကယ္ဗင္၀ုဒ္ကမူ တစံုတေယာက္က လယ္သမားအား ေျမကို အတင္းအၾကပ္ ေရာင္းခိုင္းသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ အစီအမံမ်ိဳးျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေနျခင္းက အႏၲရာယ္မ်ားလွသည္ဟုဆိုသည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ အလြန္ၾကီးမားေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာမွ တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေနသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ထိုသူတို႔သည္ ပင္ကို အေတာ္အတန္ ေခ်ာင္လည္ၿပီး ဓနအင္အား အေတာ္အတန္ရွိကာ ေတာင့္ခံႏုိင္သည့္အေနအထားရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ စနစ္တြင္ ပါ၀င္ဖို႔ရာ အလြန္ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားအတြက္မူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခပိုနည္းပါသည္။ ေၾကြးထူေနျခင္းေၾကာင့္၊ ကုမၸဏီအေပၚ ပို၍မွီခိုလာရကာ ေၾကြးေၾကာင့္ပင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာတစ္ခု၏ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္ႏုိင္သူျဖစ္ရန္ ပို၍နီးစပ္သည္။ ထိုအျဖစ္က ေနာက္ဆံုးတြင္ေျမသိမ္းခံရသည့္ ေျမယာမဲ့အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္သည္။ ေခတ္ေဟာင္းက ေျမပိုင္ရွင္စနစ္ဆီသို႔ တပတ္ျပန္လည္သြားႏုိင္ေသာအေျခအေန လည္းျဖစ္သည္။ သုေတသနအခ်ိဳ႕ကမူ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အညာေဒသမ်ားတြင္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ မၾကာေသးခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မီခ်ီဂန္တကၠသိုလ္၏ သုေတသနတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္သမားမ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာ ေျမယာမဲ့မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိ ဆင္းရဲမႈကို မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လွ်င္ ထိုေျမယာမဲ့ အခ်ိဳးအစားမွာ ပို၍ပင္ တိုးလာဖြယ္ရွိသည္။

Making contract farming a success story in Myanmar

(ကန္ထရိုက္လယ္ယာေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္အေျခအေန)

ယခုအခ်ိန္အထိ ကန္ထရိုက္လယ္ယာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေတာ္အတန္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရန္ပင္ခက္ပါသည္။ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္စည္မ်ား၏ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသည့္ဒဏ္မ်ားက ကန္ထရိုက္ လယ္ယာတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးကိုေရာ အေရအတြက္ကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳးရိပ္သိမ္းရန္ ခ်ိန္သား မကိုက္ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ လယ္သမား တို႔လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀လိုက္နာရန္ ခက္ခဲလာေတာ့သည္။

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီဘက္ကလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ၀တၲရားမ်ားကို အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္မွသာ လယ္သမား၏ ထြက္ကုန္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ေမွ်ာ္လင့္သလို ရရွိႏုိင္မည္။ နည္းပညာအရ ပံ့ပိုးမႈ မလုပ္ေပးႏုိင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုကို လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြး အေရအတြက္ျပည့္မီေအာင္မေပးႏုိင္လွ်င္လည္းေကာင္း ကန္ထရိုက္ လယ္ယာတစ္ရပ္မွာ ေအာင္ျမင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းႏွင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္မူ လယ္သမားကို ေျမယာမဲ့ဘ၀ကို တြန္းပို႔သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္စရာမလိုဘဲ ေအာင္ျမင္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

ဥပမာ MAPCO ေခၚ Myanmar Agribusiness Public Corporation ၏ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ တစစပီျပင္လာပံုကို ျပသည္။  လယ္သမားႏွင့္ ကုမၸဏီၾကားဆက္ဆံေရးကို လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းထားႏုိင္ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ ထြက္ကုန္ကို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္မူ ကန္ထရိုက္ လယ္ယာစနစ္ကို အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကိုေတြ႕ရသည္။ NGO အေနျဖင့္ လယ္သမားႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီၾကား ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေအာင္၊ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ ေနရာကိုယူကာ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီလွ်က္ ရွိသည္။ ထိုဥပမာမ်ားက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာ သည္  အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၏ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ လယ္သမားမ်ားေၾကြးကင္းေခ်ာင္လည္လာေအာင္ကူညီႏုိင္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္လာႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ လယ္သမားငယ္မ်ားကို  အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္တည္လာမႈ၊ တိုင္းရင္းသားနယ္မ်ားမွ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ တည္ရွိေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံမ်ားကို မထိခိုက္ေစမႈတို႔ကလည္း ကန္ထရိုက္လယ္ယာ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာလယ္သမားတို႔၏ နည္းပညာအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းေပးရန္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရိပ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာအားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ထိုက႑မ်ားတြင္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပရန္မွာအခ်ိန္ပင္လြန္ေနပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းထို္င္းႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအထူးျပဳေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၄၀ အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို မ်ားစြာဂရုျပဳခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လာခဲ့ရာ ျပည္နယ္တိုင္းနီးပါးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ သုေတသနကို လယ္သမားမ်ားလက္လွမ္းမီလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းသာရွိခဲ့သည္ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာကို ဦးစားေပး က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးသည့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာအျဖစ္ေပၚထြန္းလာရန္ကား ေခတ္အဆက္ဆက္တည္ၿမဲခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမကို နိမ့္က်ေစေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာ လယ္သမားမ်ားအက်ိဳးမ်ားပါလိမ့္မည္။ လယ္သမားမ်ားနိမ့္က်လြန္းေသာ၊ ေၾကြးမကင္းေသာ အေျခအေနတြင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာမွ ထိုက္သေလာက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္ခက္ပါလိမ့္မည္။

ႏြဲ႔ေကခိုင္

All rights reserved.

Add new comment